Rättsformen

SFS nr: 2022:1
Utfärdare:
Högsta Domstolen, Serverägaren
Utfärdad:
2022-07-26
Ändrad:
t.o.m SFS 2022:1 - daterat 2022-07-26
Utgivare:
Serverägare Emynoz, Högsta Domare LukasHallgren, Advokatsamfundets ordförande vildadjuret.


Innehållförteckning:
Del 1. BRH - Lagen om bestraffning och regelbrottshantering
Kap 1.1 Rätten att testas i rätten.
Kap 1.2. Rätten att överklaga
Kap 1.3. Preliminär-bestraffning
Kap 1.4. Advokat licens
Kap 1.5. Bestraffningsmetoder
Kap 1.6. Trots mot lagen
Kap 1.7. Staff skyldighet att tillgodose material
Kap 1.8. Staff skyldighet att tiga
Kap 1.9. Staff skyldighet att verkställa dom
Kap 1.10. Preskriptionstid
Kap 1.11. Unban / Ny chans

Del 2. HD-Formen - Lagen om Högsta Domstolen.
Kap 2.1. Juryns medlemmar
Kap 2.2. Domstolens Opartiskhet
Kap 2.3. Om Juryn är partisk
Kap 2.4. Lagar HD arbetar med i mål
Kap 2.5. Om H.D. avgår
Kap 2.6. Om H.D. inte kan delta
Kap 2.7. Försvarsadvokat
Kap 2.8. Vittnen
Kap 2.9. Bevisningsprioriteringen
Kap 2.10. Fördröjning
Kap 2.11. Rätten att öppna förhandling
Kap 2.12. Åklagare
Kap 2.13. Bannlysta spelares ägodelar
Kap 2.14. Ajour
Kap 2.15. Högsta Domaren styr rätten


1. Lagen om bestraffning och regelbrottshantering (BRH)

Kap 1.1. Varje spelare har rätt att testas i rätten före bestraffning. Undantag vid brott där staff har rätt att preliminär-bestraffa.
Kap 1.2. Varje spelare har rätt att överklaga dom en (1) gång genom två olika motiveringar, ny bevisning som ändrar målet eller att föregående rättegång bröt mot rättsformen. Oavsett om domen är lagd vid HD eller preliminär-bestraffning. Spelaren ska då testas i HD med utbytt Jury och högste domare. Undantag se kap 1.6.
Kap 1.3. Staff har rätt att preliminär-bestraffa spelare utan att gå genom HD enligt följande praxis: Fall av staff-abuse. Fall av xray eller annat fusk. Fall av server abuse eller server greif. Fall av hot mot verksamheten. Fall av spamm, Fall av reklam.
Kap 1.4. Det är endast Advokatsamfundet som kan utfärda och tillbakakalla Advokat licens. Detta sker enligt stadgarna i advokatsamfundet.
Kap 1.5. Bestraffning sker på följande vis:
Kap 1.5.1. Varning - En varning är ett likna en prick i registret.
Kap 1.5.2. Chattspärr 1, 3, 6 eller 12 timmar - Hindrar spelaren från att skriva i chatten under en viss period.
Kap 1.5.3. Bannlysning i 7 dagar, 14 dagar eller 30 dagar - Hindrar spelaren från att logga in och spela under en viss period.
Kap 1.5.4. Bannlysning på obestämd tid. - Hindrar spelaren från att logga in och spela på obestämd tid. Detta är ett hårt straff.
Kap 1.5.5. Böter - Betalas i diamanter till HD eller annan ideell organisation som HD beslutar om. Om spelaren inte kan betala, betalar staff och spelaren får en skuld till staff.
Kap 1.5.6. Skadestånd - Betalas till målsägande av den åtalade i HD. Om spelaren inte kan betala, betalar staff och spelaren får en skuld till staff.
Kap 1.5.7. Avrättning genom skendränkning, Avrättning genom tusen pilar, Avrättning genom flambering, Romansk klassisk avrättning. HD beslutar vilken specifikt. Åtalad har rätt att lägga in önskemål.
Kap 1.5.8. Fängelse i 7 dagar, 14 dagar eller 30 dagar - Hindrar spelaren från att spela men kan fortfarande logga in och chatta på servern.
Kap 1.5.9. Symboliskt straff - Juryn i HD har möjlighet att besluta om egen straffmetod som de anser lämplig och symbolisk mot lagbrottet.
Kap 1.6. Vid det fall att en spelare uppnår fyra (4) varningar inom 30 dagar blir denne bannlyst i 30 dagar för grovt trots mot lagen. Denna bannlysning passerar inte genom HD och går inte att överklaga.
Kap 1.7. Staff är skyldiga att tillgodose tilltalad och målsägande med det material de behöver inför sin rättegång.
Kap 1.8. Staff är skyldiga att tiga om pågående utredning tiden mellan att åtal väcks och att rättegången hålls.
Kap 1.9. Staff är skyldiga att verkställa fällande domar från HD inom 24 timmar från avslutad rättegång. Staff har rätt att häkta åtalad under hela den perioden.
Kap 1.10. Preskriptionstiden för brott är 6 veckor från den dag dådet begicks. Grova brott (omfattande stölder, skadegörelse och mord. Samt fusk och det HD beslutar om) är 3 månader från den dag dådet begicks. Extremt grova brott är 1 år från den dag dådet begicks (serverabuse, staffabuse, mened, extrema händelser som HD beslutar om).
Kap 1.11. Spelare som är bannlysta på obestämd tid har rätt att ansöka om "unban"(att häva bannlysningen) efter att preskriptionstiden har löpt ut. Detta sker inte genom HD utan direkt till serverägaren eller till serverns Admin. Det är alltid serverägaren som har sista ordet och beslutar om att häva en sådan bannlysning. Detta är att föredra via supporten på Discord-servern.

2. Lagen om Högsta Domstolen (HD-Formen)

Kap 2.1. Juryn i HD består av en (1) opartisk Högste Domare och en (1) opartisk Rättsdomare. Högste Domaren utser två (2) opartiska Nämndemän och Rättsdomaren utser en (1) opartisk Nämndeman inför varje rättegång. Nämndemännen byts ut mellan varje rättegång.
Kap 2.2. Det är Högste Domaren som ansvarar för opartiskheten i Högsta Domstolen.
Kap 2.3. Advokatsamfundet kan i samråd med sina advokater väcka åtal mot HD om de anser att Juryn är partisk.
Kap 2.4. HD kan endast förhandla om mål som rör brott mot serverns alla regler och policys.
Kap 2.5. Om Högste Domaren avgår röstar advokatsamfundets medlemmar tillsammans med befintliga rättsdomare fram en ny Högste Domare. Denne skall vara eller tidigare varit Rättsdomare.
Kap 2.6. Om Högste Domaren inte kan delta i rättegång skall platsen ersättas av Vice Högste Domaren eller en ytterligare Rättsdomare eller Serverägaren.
Kap 2.7. Den Åtalade har rätt till en (1) försvarsadvokat med Licens utfärdat av advokatsamfundet.
Kap 2.8. Vittne kan åkallas av båda parter i HD. Båda parter har rätt att använda vittnen som åkallas. Parten som åkallar vittne påbörjar utfrågning. Vittnet måste lägga Vittneseden. Vittnet räknas som en stark bevisning.
Kap 2.8.1. Vittneseden lyder: ”Jag [användarnamn] lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. Detta skulle göra mig skyldig till Mened och bannlyst på obestämd tid med preskriptionstid på 365 dagar.”
Kap 2.9. Bevisningsprioriteringen i HD är följande: Fakta (skärmdumpar, logs, liknande), Staffs vittnesmål, Generellt vittnesmål, övrig bevisning.
Kap 2.10. Representant för- eller självaste målsägande eller åtalade har rätt att begära 15 minuter fördröjning av rättegången. Detta skall ske innan rätten öppnar.
Kap 2.11. HD har rätt att öppna rättegången utan att någon från den åtalades sida infunnit sig. Om både målsägande och åklagaren ej infunnit säg läggs målet ner.
Kap 2.12. Målsägande har rätt att använda en åklagare eller annan representant om denne så vill.
Kap 2.13. HD förvaltar och äger bannlysta spelares ägodelar, mark, djur och saker. Att sno dessa saker är ett grovt brott. HD beslutar om dessa objekt överförs till andra spelare eller inte. Spelare som är bannlysta på bestämd tid går inte att förhandla om.
Kap 2.14. Högsta Domaren har rätt att begära Ajour (rätten stängs för dagen och arbetet fortsätter en annan dag).
Kap 2.15. Högsta Domaren (H.D.) styr allt arbete i HD. H.D.s ord är lag innanför rättssalen, lyssna på direktiv. H.D. har rätt att avvisa spelare som försvårar arbetet eller stör rättegången.